• 04_0.jpg

จำนวนโครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

จำนวนโครงการวิจัย แยกตามสถานะ

จำนวนเงินงบประมาณ แยกตามแหล่งทุน

จำนวนโครงการวิจัย แยกตามปีงบประมาณ

สรุปโครงการวิจัย

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ประเภททุนวิจัย จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) ประเภทโครงการ ข้อมูลด้านสัญญา สถานะโครงการ ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/นำไปใช้ประโยชน์ ประเภททรัพย์สินทางปัญญา
โครงการพื้นฐาน โครงการประยุกต์ โครงการทดลอง อยู่ระหว่างทำสัญญา ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ค้างส่ง ขอขยายเวลา โครงการต่อเนื่อง ระงับโครงการ โครงการที่ตีพิมพ์ โครงการที่ประชุมวิชาการ โครงการนำไปใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรระดับนานาชาติ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
รวม