ที่ ชื่อหนังสือ หน่วยงานเจ้าของหนังสือ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.)