ที่ ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัย วันที่ยื่นจดทะเบียน (พ.ศ.) วันที่ได้รับการจดทะเบียน (พ.ศ.)